Chương trình khuyến mãi lắp dặt đồng thời hai dịch vụ internet và truyền hình